ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn algemeen. Voor verschillende activiteiten kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

I Algemene bepalingen

1. Inschrijven
Alle activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving via de website, mail of persoonlijke aanmelding ontvang je een factuur. Jouw inschrijving is definitief zodra de aanbetaling is ontvangen. Als een activiteit is volgeboekt krijg je direct bericht. Je kunt dan desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst.
2. Privacy
Persoonsgegevens van deelnemers zullen in een deelnemersbestand worden opgenomen en niet worden verstrekt aan derden. Deze gegevens worden enkel gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van activiteiten van Anneke van Lee. Als de deelnemer bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens dan kan de deelnemer dit per email laten weten.
3. Klachten
Als de activiteit niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doet bij mij opdat ik een passende oplossing kan treffen.
4. Akkoord voorwaarden
Door betaling van de cursus, training, workshop, retraite betekent ga je akkoord gaat met deze voorwaarden.

II. Workshops, Cursussen, Training, Coaching

1. Afmelden door de deelnemer
1.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
1.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
1.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50%van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
1.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen, maar meld het wel even. 2. Aansprakelijkheid

2.1 Anneke van Lee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
2.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Anneke van Lee is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

3: Geheimhouding
3.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Anneke van Lee toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
3.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

4. Overig
4.1 Anneke van Lee houdt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
4.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
4.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

III. Retraites

1. Reisbescheiden
Uiterlijk 2 weken voor vertrek ontvangt u een email met daarin alle benodigde achtergrondinformatie over de retraite. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of geldige identiteitskaart

2. Reisverzekeringen
Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak. Daarom stellen wij een reisverzekering verplicht.

3. Annuleringverzekering / Reisverzekering
U doet er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Het boeken van een reis gebeurt soms maanden vooraf en de reis wordt vooruitbetaald. Als de reis niet door kan gaan of moet worden afgebroken, kunnen er hoge kosten ontstaan. Met een annuleringsverzekering ben je verzekerd in geval van annulering, vertrek- en aankomstvertraging en afbreking van de reis. Daarom raden wij dit ook aan. Raadpleeg hiervoor uw verzekeraar.

4. Annuleringsbepalingen
4.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk en per e-mail aan Anneke van Lee te worden bevestigd. Bij annulering tot 12 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 75,- teruggestort worden. Bij annulering tot 8 weken voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 150,- teruggestort worden. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
4.2 Anneke van Lee heeft het recht een retraite of de deelname van een deelnemer te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.
4.3 Wanneer een reis niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers zal Anneke van Lee de deelnemers hier uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de retraite van op de hoogte brengen. In dat geval zal Anneke van Lee de deelnemer hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde deelnemersbedrag.
4.4 Anneke van Lee zal dit binnen 3 werkdagen terugbetalen.
4.5 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Anneke van Lee op tijd en in goede orde is ontvangen.
4.6 Anneke van Lee behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de retraite organisatorische wijzigingen aan te brengen.

5. Conditie
5.1 Deelnemers aan een de retraites dienen te beschikken over een goede gezondheid en conditie.
5.2 Indien u twijfelt of deze reis geschikt voor u is, raadpleeg dan uw huisarts en neem daarna contact op met Anneke van Lee. In geval je medicatie gebruikt en/of onder behandeling bent van een psychiater, psychotherapeut of medisch specialist, vragen we je om, voor je inschrijving, contact op te nemen met Anneke van Lee.
5.3 De instructies en richtlijnen die tijdens deze vakantie worden verstrekt zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische en psychologische zorg. Als deelnemer word je geacht hiervan op de hoogte te zijn.

6. Logies

6.1 Deelnemers verblijven met 2 personen in een kamer tenzij voor een verblijf in een 1-persoonskamer is geboekt. In dat geval geldt de 1-persoonstoeslag.
6.2 Het ter plaatse omboeken naar een 1-persoonskamer is mogelijk wanneer de accommodatie en bezetting dit toelaat. Dit is ter beoordeling van de organisatie.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De organisatie is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht alsmede schade ontstaan door handelen/nalaten van bij reis betrokken derden, behoudens in geval opzet of grove schuld van de organisatie.
7.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de retraites, door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of aan de deelnemer zelf, tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.
7.4 Als er tijdens de retraite excursies worden aangeboden is deelname geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Anneke van Lee kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.
7.5 Voor zover Anneke van Lee zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Anneke van Lee beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
7.6 Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.